Keminth KUBO

Team : Yamaha VR46 Master Camp Team

Moto : Kalex